กิจกรรมนิสิต

          เป็นที่ยอมรับอยู่ในแวดวงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า กิจกรรมของนิสิตพืชสวนนั้น โดดเด่นอยู่ในระดับต้น ๆ ไม่น้อยหน้าใคร มีผลงานที่ประจักษ์ชัด รับรู้กนอยู่ทั่วไปทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก ผลงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนที่สุดคือ วารสารพืชสวน ซึ่งดำเนินการโดยนิสิตพืชสวนตั้งแต่อดีตติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นับได้ถึง 21 ปี และนับเป็นวารสารที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วารสารฉบับอื่นที่ออกมา ก่อนพืชสวนก็มี แต่ได้ล้มเลิกไปหมดแล้ว สำหรับผลงานอื่น ๆ นั้นมีอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานที่เป็นนามธรรมของกิจกรรมนิสิตภาควิชาพืชสวนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลออกไปรับใช้สังคมอย่างมี ประสิทธิภาพ

          กิจกรรมพืชสวนก่อกำเนิดขึ้นมาในชื่อว่า สโมสรพืชสวนตั้งแต่ พ.ศ. 2503 จนกระทั่ง พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับโครงสร้างการทำกิจกรรมของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 ชนิด คือ

               1. สโมสร ใช้เรียกชื่อกลุ่มกิจกรรมระดับคณะ ซึ่งก็คือ สโมสรคณะต่าง ๆ นั่นเอง

               
2. ชมรม ใช้เรียกชื่อกลุ่มกิจกรรมที่ขึ้นตรงต่อองค์การนิสิต เช่น ชมรมกีฬาชนิดต่าง ๆ ชมรมทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

               3. ชุมนุม ใช้เรียกชื่อกลุ่มกิจรรมที่ขึ้นกับสโมสรคณะ ซึ่งได้แก่ ชุมนุมของภาควิชาต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ สโมสรพืชสวน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ชุมนุมนิสิตพืชสวน"

          เรื่องของกิจกรรมนิสิตนั้น เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่า มีคุณประโยชน์แก่หนุ่มสาวในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างไร แต่ผู้ที่ไม่เคยทำกิจกรรมใด ๆ เลยในวัยหนุ่มสาวดังกล่าว ย่อมมองไม่เห็นหรือเห็นได้ไม่ชัดเจน จึงขอนำข้อดีของการทำกิจกรรมมารวบรวมไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          ขอเริ่มจากด้านความรู้และประสบการณ์ซึ่งยอมรับกันว่า การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว โดยเฉพาะในหลักสูตรของ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) นั้น ไม่ลึกซึ้งพอที่จะให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที บัณฑิตจำเป็นจะต้องเสาะหาความรู้และฝึกฝนตนเองไปอีกระยะหนึ่ง จึงจะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ ขณะที่นิสิตที่ทำกิจกรรมในขณะเรียนควบคู่ไปด้วยจะได้เปรียบ เพราะเขาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียนเพิ่มเติมอยู่แล้ว ในมหาวิทยาลัยและความรู้ที่ได้เพิ่มเติมนั้น ก็มิได้เน้นเฉพาะในสายวิชาชีพที่ตนศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงความรู้รอบตัวต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้ง "เคล็ด" หรือ "เทคนิค" บางเรื่อง ซึ่งสารมรถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติหรือการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นถัดไปแบบตัวต่อตัวเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมหรือไม่ได้เข้าไปคลุกคลีก็หมดโอกาสที่จะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคล็ดในการบริหารและการจัดการงานนั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ และเมื่อพูดถึงคนแล้ว ก็หนีปัญหาไปไม่พ้น เพราะแต่ละคนมีสมอง มีความนึกคิดของตนเอง นิสิตที่เป็นผู้บริหาร ก็มีเพียงน้ำใจและความปรารถนาดี ไม่มีทั้งพระเดชและพระคุณ ฉะนั้นนิสิตที่สามารถบริหารและจัดการกิจกรรมได้ โดยไม่กระทบต่อผลการเรียน ก็วางใจได้ว่า เป็นบัณฑิตที่สามารถออกไปทำงาน บริหารงาน จัดการงานในวิชาชีพที่ประกอบอยู่ได้แน่ ๆ

กิจกรรมชุมนุมนิสิต ภาควิชาพืชสวน ปีการศึกษา 2551

เดือน
กิจกรรม/โครงการ
พฤษภาคม 2551 - เสนอชื่อคณะกรรมการชุมนุมนิสิตปริญญาตรีภาควิชาพืชสวน เพื่อให้ภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว (เฉพาะนิสิตปริญญาตรีพืชสวน)
- ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง (เฉพาะนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยพืชสวน)
มิถุนายน 2551 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- วันพัฒนาภาควิชาฯ (วันปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยฯ)
- พิธีไหว้ครู
กรกฎาคม 2551 - โครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนิสิตในภาควิชา
- วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมนิสิตในรอบปีการศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยพืชสวน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
- เลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
- จัดซุ้มแสดงความยินดี
- กิจกรรมหารายได้เข้าชุมนุมนิสิตฯ
กันยายน 2551 - เริ่มเตรียมงานพืชสวนแฟร์ (งานวันไม้ดอกไม้ประดับ) และงานเกษตรแฟร์
ตุลาคม 2551 - เตรียมงานพืชสวนแฟร์ (18-22 พ.ย. 51)
- เตรียมงานเกษตรแฟร์
- ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยพืชสวน (เข้าเรียนภาคปลาย)
พฤศจิกายน 2551 จำหน่ายสินค้าพืชสวนแฟร์ในงานวันไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2551 - กิจกรรมกีฬาฮาเฮส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
มกราคม 2552 Open House
กุมภาพันธ์ 2552

-งานเกษตรแฟร์
-งานนิทรรศการและซุ้มวิชาการ

มีนาคม 2552 โครงการปัจฉิมนิเทศ
เมษายน 2552 รดน้ำดำหัว สงกรานต์

 


ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112