อาคาร สถานที่ และแปลงทดลอง

สำนักงานเลขานุการภาควิชาพืชสวน

 

ชั้น 3 - 5 ตึกคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308
สายใน 1328, 1330
โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ


ห้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่

1. ห้องบรรยาย ก 314 (ห้องประชุม 2) ชั้น 3
2. ห้องบรรยาย ก 405 (ชั้น 4)
3. ห้องบรรยาย ก 513 (ชั้น 5)

และ ห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 7 ห้อง ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ก 507 (ชั้น 5)
2. ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ก 509 และ ก 511 (ชั้น 5)
3. ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ก 503 และ ก 505 (ชั้น 5)
4. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ก 403 (ชั้น 4)
5. ห้องปฏิบัติการกลาง ก 411 (ชั้น 4)
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาการกล้วยไม้ ก 407 และ ก 409 (ชั้น 4)
7. ห้องปฏิบัติการการออกแบบจัดสวน ก 402 และ ก 404 (ชั้น 4)

 

แปลงทดลอง


1. แปลงทดลอง 1
ตั้งอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามโครงการหลวง

2. แปลงทดลอง 2
ตั้งอยู่ติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. สวนนอก
โครงการวิจัยเฟิร์นและดอกไม้แห้ง

พื้นที่ในความดูแลของภาควิชาพืชสวน


1. เรือนองุ่นปวิณ ปุณศรี เป็นที่ศึกษาวิจัยด้านองุ่น


 

 


 

 

2. สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก เป็นที่ศึกษาวิจัยด้านกล้วยไม้

rapeerapee1rapee2

3. โรงเรือนต้นแบบการผลิตพืชสวนเพื่อสาธิต ข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี

nurs1nurs2nurs3

 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112