การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

          ภาควิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มก. จัดการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรปริญญาโทหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน และหลักสูตรปริญญาเอกหรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน ให้กับผู้สนใจทั่วไป ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติตามที่ภาควิชาพืชสวน และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้

          การศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยนี้ จะมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกับการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน   นอกจากนี้ ภาควิชาพืชสวนยังมีหลักสูตรเกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ (International program) ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนโดยเน้นการวิจัย (Research oriented program) เป็นหลัก

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท
- หลักสูตรเก่า
- หลักสูตรใหม

หลักสูตรปริญญาเอก
-
หลักสูตรเก่า
- หลักสูตรใหม่

    

    

 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112