บริการด้านวิชาการ

          การบริการด้านวิชาการของภาควิชาพืชสวนนั้น มีการจัดเปิดอบรมความรู้และทักษะ ในการประกอบวิชาชีพทางด้านพืชสวน แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีการจัดเปิดอบรมทุกปี รวมถึงการให้ความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร ในจัดเปิดอบรมวิชาชีพในทุกๆปีอีกด้วย

         สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112

 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112