รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ
Associate Professor Dr. Alisara MENAKANIT
Ph.D. (Urban and Regional Science)

ห้อง ก 410 ชั้น 4 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-579-0308, 02-561-4891 ต่อ 125
E-mail: agrarm@ku.ac.th

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2530
Master of Landscape Architecture University of Georgia, USA 2534
Ph.D. (Urban and RegionalScience) Texas A&M University, USA 2542

ความเชี่ยวชาญ การวางผังบริเวณ ลานโล่งในเมือง

งานสอน
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน
007361 การเขียนลายเส้นและทัศนียภาพ
007438 วัสดุพืชพันธุ์
007461 อนุกรมวิธานพืชสวน
007462 พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
007463 การออกแบบจัดสวน
007464 การจัดการตกแต่งสถานที่
007498 /698 ปัญหาพิเศษ
007531 การออกแบบวางผังบริเวณ I
007565 ลานโล่งในเมือง
007591/691 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
007596 การออกแบบวางผังบริเวณ II
007696 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนขั้นสูง
007597/697 สัมมนา
553512 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม I
553513 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม II
553515 การวางผัง การออกแบบ และการจัดการทางภูมิทัศน์ขั้นสูง
553521 ประวัติศาสตร์และแนวคิดงานภูมิสถาปัตยกรรม
553591 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม

งานวิจัย
อลิศรา มีนะกนิษฐ. เอมอร อังสุรัตน์. ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์. และ คนึงรัตน์ คำมณี. การคงไว้ซึ่งชุมชนเกษตรกรรมชานเมือง: กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2544. (หัวหน้าโครงการ)
อลิศรา มีนะกนิษฐ. วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร . ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ประจำปี 2548.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. ณัฏฐ พิชกรรม. ปิยวดี เสวตรนิสากร. ศุภัชญา ขลิบเงิน. ชลธิชา กรวยสวัสดิ์. มาลี ณ นคร. และสุรียา ตันติวิวัฒน์. การศึกษาอายุการใช้งานไม้ดอกและไม้ประดับ บางชนิดในอาคาร.ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549. (หัวหน้า โครงการ)

์งานวิจัยตีพิมพ์
พระอารามหลวงในชุมชนเมืองของไทย: วัดโพธิ์กับการเปลี่ยนแปลง. 2543. ว. เกษตรศาสตร์ (สังคม) 21: 41-55.
วิวัฒนาการลานโล่งในเมือง: ไทยและเทศ. หน้าจั่ว 19 (2545-2546): 87-100.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2550. “ประเภทของลานโล่งในกรุงเทพมหานครจำแนกตามตำแหน่งที่ตั้ง” ใน ว.เกษตรศาสตร์ (สังคม) 28: 333-341.

งานวิจัยภาคโปสเตอร์
ศรายุทธ ผลโพธิ์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2548. ลานโล่งในเมือง: กรณีศึกษาหน้าห้างสรรพ สินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5. 26 – 29 เมษายน 2548. ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีชพัทยา ชลบุรี.
ศรายุทธ ผลโพธิ์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2548. การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อวางแผนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์: เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีถึงจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5. 26 – 29 เมษายน 2548. ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีชพัทยา ชลบุรี.
เฉลิมศักดิ์ บุญทวี ศศิยา ศิริพานิช และอลิศรา มีนะกนิษฐ. 2548. การวางผังบริเวณโครงการ บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท จังหวัดนครนายก. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5. 26 – 29 เมษายน 2548. ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีชพัทยา ชลบุรี.

บทความตีพิมพ์
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2537. การตกแต่งต้นไม้ประดับในอาคาร. วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2537. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร. หน้า 95-97.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2537. เพลินกับสวน. บ้านและสวน. 19 (218): 206-209.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2538. การจัดสวนในที่แคบ. วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2538. กองสวน สาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร. หน้า 105-109.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2538. สวนบ้านไร่. นักเลงต้นไม้. 1 (3): 85-87.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2540. การวางผังจัดสวนในบ้าน. เอกสารเผยแพร่อันดับที่ 67. ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2540. การใช้ต้นไม้สำหรับสวนในบ้าน. เอกสารเผยแพร่อันดับที่ 68. ศูนย์ ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
(http://158.108.51.130/neweto/e-book/plant/tree_fruit/fruit54.pdf)
อลิศรา มีนะกนิษฐ. วงเอ๋ยวงกต..เลี้ยวลดอยู่ในเขา. Landscape 2: 18-22.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2545. “การใช้ต้นไม้เพื่อการประหยัดพลังงาน”. อาษา 10:45 - 11:45 น. 61-64.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2546. “รายงานสรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ BMB International Symposium ในหัวข้อ Modernity, Tradition, Culture, Water”. อาษา 12: 45 - 01: 46 น. 96-98.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2546. “จัดสวนอย่างไรหากไม่มีพื้นที่สวน”. สวนสำหรับคนไม่มีสวน. คู่มือการจัดและตกแต่งสวนในบ้าน เล่มที่ 14. บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. น. 8 - 73.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2546. “สวนส่วนรวม”. บ้านและสวน 28 (328): 221-225.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2547. “ท่องมาเลเซียกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศ ไทย”. TALA News. 1(4): 2-3, 6.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2548. “Christchurch: อุทยานนครระดับโลก”. บ้านและสวน 29 (345) : 301 – 304.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2550. “ลานโล่งในเมือง” ใน TALA News. November – December 2007.

หนังสือ
เอื้อมพร วีสมหมาย, ศศิยา ศิริพานิช, อลิศรา มีนะกนิษฐ และณัฏฐ พิชกรรม. 2540. พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย. โรงพิมพ์พิมพ์ดี. กรุงเทพมหานคร.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2547. สวนสวยด้วยศิลปะ. เอช เอ็น กรุ๊ป. กรุงเทพมหานคร.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2548.  เสวนาสัญจร ต้าหลี่ – ลี่เจียง 19 – 24 กรกฎาคม 2548.
อลิศรา มีนะกนิษฐ. 2551.  ท่องประวัติศาสตร์+ศิลปะ แห่งพม่าประเทศ.  หงส์อินเตอร์พริ้น. กรุงเทพฯ.ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112