อาจารย์ ดร. อัณณ์ชญาณ์ มงคลชัยพฤกษ์
Dr. Anchaya MONGKOLCHAIYAPHRUEK
Ph.D. (Plant Biotechnology)

ห้อง 502 ชั้น 5 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-579-0308 ต่อ 131
E-mail: agrctt@ku.ac.th

การศึกษา

ปริญญาเอก, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, Osaka University, พ. ศ. 2548

ความเชี่ยวชาญ Postharvest and physiology of plant, Plant biotechnology

งานสอน
Postharvest
Plant Propagation
Avanced Breeding
Plant Physiology

งานวิจัยตีพิมพ์
1. Trakulnaleamsai, C., Okazawa, A., An, C., Kajiyama, S., Fukusaki, E., Yoneyama, K., Takeuchi, Y., and Kobayashi, A. (2005) Isolation and Characterization of a cDNA Encoding Phytochrome A in the Non-photosynthetic Parasitic Plant, Orobanche minor Sm.
(Biosci. Biotechnol. Biochem. 69: 71-78.)
2. Okazawa, A., Trakulnaleamsai, C., Hiramatsu, H., Fukusaki, E., Yoneyama, K., Takeuchi, Y., and Kobayashi, A. (2005) Cloning of a cryptochrome homologue from the holoparasitic plantOrobanche minor Sm.
(Plant Physiology and Biochemistry, In press)ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112