อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
Dr. Chinawat YAPWATTANAPHUN
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ห้อง ก 412 ชั้น 4 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-579-0308, 02-561-4891 ต่อ 126
E-mail: agrcwy@ku.ac.th

การศึกษา

วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล



ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112