ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม
Assistant Professor Dr. Nath PICHAKUM
Ph.D. (Landscape Architecture)

ห้อง ก.406 ชั้น 4 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-579-0308, 02-561-4891 ต่อ 123
E-mail: nath.p@ku.ac.th

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2527
ปริญญาโท สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2531
ปริญญาเอก สาขา Landscape Architecture มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น ปีที่จบ 2538

ความเชี่ยวชาญ การออกแบบจัดสวนและพืชสวนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ประสบการณ์
1. ออกแบบวางผังบริเวณการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกอ้อย ส้ม และพืชอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตำบลนิคมลำนารายณ์ และตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เสนอบริษัทเบทาโกรแลนด์ จำกัด
2. ออกแบบวางผังแม่บท โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและสาธิตการเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทไทยเซนทรัลเคมี จำกัด
3. ออกแบบจัดสวนศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
4. ออกแบบจัดนิทรรศการ “รู้เพื่อรวย” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อาคารจักรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ออกแบบจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2540 ณ อาคารจักรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ออกแบบจัดสวนบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
7. จัดนิทรรศการหน้าอาคาร 1 และภายในอาคาร 1 (Food for the World) มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา ในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ประเทศไทย 2538 (Worldtech’95 Thailand)
8. ออกแบบสวนนอกอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
9. ออกแบบสวนพักผ่อนรอบอนุสาวรีย์ทหารอาสาและหน้าโรงเรียนศึกษานารี
10. ออกแบบสวนพักผ่อนที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ. เชียงใหม่
11. ออกแบบนิทรรศการ “งานผลิตภัณฑ์ตำบลไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน มหกรรมเทคโนโลยี 60 ปี มก.-37 ปี ธ.ก.ส. พัฒนาชนบทไทย อาคาร Impact Convention Center ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานสอน
007311 หลักการพืชสวน
007438 วัสดุพืชพันธุ์
007451 สรีรวิทยาของพืชสวน
007462 พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
007463 การออกแบบจัดสวน
007464 การจัดการตกแต่งสถานที่
007491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพืชสวน
007531 การออกแบบวางผังบริเวณ 1
007591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
007596 การออกแบบวางผังบริเวณ 2
007597 สัมมนาปริญญาโท
007697 สัมมนาปริญญาเอก

จำนวนนิสิตที่จบ (ในอดีตถึงปัจจุบัน)
นิสิตปริญญาโท 14 คน
นิสิตปริญญาเอก -

งานวิจัย
การคงไว้ซึ่งเกษตรกรรมเขตชานเมือง : กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2544.

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน
การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใต้สายไฟฟ้า โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง

งานวิจัยตีพิมพ์
1. Nath Pichakum and Yorikazu Maruta. 1992. An Investigation on the Effect of Shade Plant on Building to Solar Radiation and Air Temperature in Summer. Environmental Information Science 21(2):54-60.
2. Nath Pichakum and Yorikazu Maruta. 1995. An Investigation on the Distribution of Air Temperature and the Effect of Open Spaces on Mitigating Severe Climate in Bangkok, Thailand. Environmental Information Science 24(1):74-81.
3. Nath Pichakum and Kasem Chunkao. 2002. Relationship between green areas and air temperature in urban area : a case study using Kasetsart University (Bangkhen Campus), Bangkok. Thai. J. Agric. Sci. 35(2) : 201-211.
4. ศศิยา ศิริพานิช และ ณัฏฐ พิชกรรม 2544. งานวางผังบริเวณศูนย์พัฒนาและสาธิตการเกษตร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 32(1-4) : 45-59.

บทความตีพิมพ์
1. การตัดแต่งพรรณไม้. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาสวน จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2538 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 9 น. 2538.
2. รักต้นไม้...ต้องตัดแต่ง (1). หนังสือธุรกิจซื้อขาย (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2540 หน้า 4. 2540.
3. รักต้นไม้...ต้องตัดแต่ง (2). หนังสือธุรกิจซื้อขาย (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี) ปีที่ 1 ฉบับที่ 5ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 หน้า 13. 2540.
4. เอื้อมพร วีสมหมาย, ศศิยา ศิริพานิช, อลิศรา มีนะกนิษฐ และณัฏฐ พิชกรรม. 2540. พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย. โรงพิมพ์ “พิมพ์ดี”, กรุงเทพฯ. 335 น.

ผลงานอื่นๆ
1. วิทยากรพิเศษบรรยายการตัดแต่งและดูแลต้นไม้ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
2. วิทยากรอบรมการจัดสวนเบื้องต้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยากรอบรมการจัดสวนแบบมืออาชีพ สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112