อาจารย์ ดร. ปริยานุช จุลกะ
Dr. Pariyanuj CHULAKA
Ph.D. (Vegetable Science)

ห้อง ก 506 ชั้น 5 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 0-2579-0308 ต่อ 133
E-mail: agrpnc@ku.ac.th

การศึกษา

2001-2004 Doctoral degree from Laboratory of Vegetable Science, Chiba University, Japan
1993–1997 Master degree in Horticulture with major Seed Technology , Kasetsart University, Thailand
1989–1993 Bachelor’s degree in Horticulture, Kasetsart University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก

ประสบการณ์ ( เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์การต่างๆ)
2004-2005 Researcher of Tropical Vegetable Research Center, Thailand
2002-2003 Research assistant of Laboratory of Vegetable Science, Chiba
University, Japan
2000-2001 Research student of Laboratory of Vegetable Science, Chiba University, Japan
1997–2000 Researcher of Tropical Vegetable Research Center, Thailand
1995–1996 Research assistant of Tropical Vegetable Research Center, Thailand

งานสอน
015271 ปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิตผัก
007371 การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
007422 การจัดการการผลิตผัก
007453 อาหารและเครื่องปลูกทางพืชสวน

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน
การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้

งานวิจัยตีพิมพ์
1. Chulaka, P, T. Maruo, M. Takagaki, and Y. Shinohara. 2005. Organic Substrates of Tropical Origin for Cabbage and Lettuce Transplant Production. Jpn. J. Trop. Agric. 49
2. Chulaka, P, T. Maruo, M. Takagaki, and Y. Shinohara. 2004. Organic Substrates of Tropical Origin for Chili and Cucumber Transplant Production. Jpn. J. Trop. Agric. 48(2): 79-87.
3. Chulaka, P, T. Maruo, M. Takagaki, and Y. Shinohara. 2003. Organic Substrates of Tropical Origin for Use as a Growing Medium for Vegetable Transplant Production. Jpn. J. Trop. Agric. 47(4) : 260-265
4. Chulaka, P, C. Sa-nguansapyakorn, S. Panichsakpattana and S. Sukprakarn. 2000. Effect of Mineral Nutrition on Seed Yield and Quality of Sweet Pepper (Capsicum annuum L.). Jpn. J. Trop. Agric. 44 (Extra issue 1): 1ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112