ผศ. พัชรียา บุญกอแก้ว
Assistant Professor Patchareeya BOONKORKAEW
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ห้อง ก 514 ชั้น 5 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-579-0308, 02-561-4891 ต่อ 121
E-mail: agrpyb@ku.ac.th

การศึกษา

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน การสังเคราะห์แสงของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112