รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์
Assistant Professor Dr. Poonpipope KASEMSAP
Ph.D. (Plant Physiology)

ห้อง ก 512 ชั้น 5 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-579-0308, 02-561-4891 ต่อ 136
E-mail:

การศึกษา

Ph.D. Plant Physiology University of California, Davis U.S.A.
M.S. Plant Physiology University of California, Davis U.S.A.
วท.บ. (เกียรติยม อันดับ 1) เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาด้านพืชสวน

ผลงานตีพิมพ์ : ภาษาไทย (8) วารสารในประเทศไทย (10) วารสารนานาชาติ (7)

1. Silpi U., P. Thaler, P. Kasemsap, A. Lacointe, A. Chantuma , E. Gohet , S. Thanisawanyangkura and T. Ameglio, 200?. Effect of tapping activity on radial growth of Hevea brasiliensis Muell. Arg. : A dynamic study at seasonal scale. Tree Physiology. (In Press).
2. Silpi U, P. Chantuma , P. Kasemsap, P. Thaler, S.Thanisawanyangkura, A. Lacointe, T. Ameglio and E. Gohet , 200?. Distribution Pattern of Sucrose and Metabolism in the Laticiferous Tissue of Three Hevea brasiliensis Clones: Effects of Tapping and Stimulation at Trunk Scale. Journal of Rubber Research (Malaysia) (In Press).
3. Sangsing K., H. Cochard, P. Kasemsap, S. Thanisawanyangkura, K. Sangkhasila, E. Gohet, and P. Thaler. 2004. Is growth performance in rubber (Hevea brasiliensis) clones related to xylem hydraulic efficiency? Canadian Journal of Botany. 82:886-892.
4. Sangsing K., P. Kasemsap, S. Thanisawanyangkura, E. Gohet, and P. Thaler. 2004. Respiration Rate and a Two-component Model of Growth and Maintenance Respiration in Leaves of Rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). The Kasetsart Journal. 38(3): 311-119.
5. Sangsing K., X. Le Roux, P. Kasemsap, S. Thanisawanyangkura, K. Sangkhasila, E. Gohet, and P. Thaler. 2004. Photosynthetic capacity and effect of drought on leaf gas exchange in two rubber (Hevea brasiliensis) clones. The Kasetsart Journal. 38(1): 111-122.
6. Sangsing K., P. Kasemsap, S. Thanisawanyangkura, K. Sangkhasila, E. Gohet, P. Thaler, and H. Cochard. 2003. Xylem embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). Trees : Structure and Function (2004) 18: 109-114.
7. Kowsurat, S., P. Srinives, P. Kasemsap, and S. Lamseejan. 1999. Effects of the multiple leaflet gene on agronomical and physiological characters of mungbean (Vigna radiata). J. Agricul. Sci., Cambridge 133:321-324.
8. Crozat, Y., V. Judais, and P. Kasemsap. 1999. Age-related abscission patterns of cotton fruiting forms: timing of the end of abscission susceptibility in relation to water content and growth of the boll. Field Crop Res. 64:261-272.
9. Sinoquet H., S. Thanisawanyangkura, Mabrouk, and P. Kasemsap. 1998. Characterization of the light environment in canopies using 3D digitising and image procession. Annals of Botany 82:203-212.
10. Thanisawanyangkura, S., H. Sinoquet and P. Kasemsap. 1997. Plant geometrical structure and leaf irradiance in cotton: II. Measurement of cotton plant under tropical conditions. The Kasetsart Journal. 31(5): 43-54.
11. Crozat, Y. and P. Kasemsap. 1997. Effects of Mepiquate Chloride on growth, fruiting and yielding performances of field-grown cotton. The Kasetsart Journal. 31(5): 60-65.
12. Crozat, Y., V. Judais, A. Saimaneerat and P. Kasemsap. 1997. The development and survival of fruit in relation with plant structure of field-grown cotton. The Kasetsart Journal. 31(5): 66-73.
13. Crozat, Y. and P. Kasemsap. 1997. Plant monitoring techniques for analyzing yield differentiation between cotton fields and improving crop management. The Kasetsart Journal. 31(5): 74-82.
14. Kasemsap, P., Y. Crozat and D. Satakhun. 1997. Cotton leaf photosynthesis and age relationship is influenced by leaf position. The Kasetsart Journal. 31(5): 83-92.
15. Saimaneerat, A., A. Pookpakdi, Y. Crozat and P. Kasemsap. 1997. Effect of water deficit on growth and yield of cotton cultivar Sri Sumrong 60. The Kasetsart Journal. 31(5): 93-100.
16. Saimaneerat, A., A. Pookpakdi, Y. Crozar and P. Kasemsap. 1997. Effects of plant spacing on growth and yield of cotton cultivar Sri Sumrong 60 growth in dry season. The Kasetsart Journal. 31(5): 101-108.
17. Kasemsap, P., Y. Crozat and S. Thanisawanyangkura. 1997. Response of cotton leaf photosynthesis to differential growth light environment. The Kasetsart Journal.31(5):143-148.
18. กฤษดา สังข์สิงห์ กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข อารักษ์ จันทุมา ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร กุมุท สังขศิลา พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2546. การศึกษาค่า stomatal conductance ในใบยางพารา. วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2546.
19. พัชรียา บุญกอแก้ว พูนพิภพ เกษมทรัพย์ จิตราพรรณ พิลึก กนกวรรณ ถนอมจิตร ดวงพร บุญชัย. 2546. การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจในสภาพแปลงปลูก. ว. วิทย. กษ. 34:1-3 (พิเศษ): 79-82.
20. พัชรียา บุญกอแก้ว พูนพิภพ เกษมทรัพย์ จิตราพรรณ พิลึก ดวงพร บุญชัย. 2546. ผลของความเข้มแสงและความเข้มข้นของ CO2 ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก. ว. วิทย. กษ. 34:1-3 (พิเศษ): 83-86.
21. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ทรงคุณ สีหราชวัลลภ. 2543. การสังเคราะห์แสงและการลำเลียงก๊าซออกซิเจนในประชากรธูปฤาษี. เอกสารสัมมนาวิชาการ เรื่อง รายงานการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริ. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. หน้า 38/1-38/13.
22. พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2542. ต้นไม้กับปัญหามลพิษทางอากาศ. หนังสือวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม. กรุงเทพมหานคร. หน้า 91-106.
23. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ทรงคุณ สีหราชวัลลภ. 2542. การให้ออกซิเจนในน้ำเสียของธูปฤาษี. เอกสารในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบประหยัดและการบำบัดน้ำเสียด้วยพืช. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วันที่ 25-28 สิงหาคม พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. หน้า 28/1-28/10.
24. พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2541. พืชและมลพิษในอากาศ. วารสาร ส.ก.ว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2541.
25. พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2538. พืชช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ. หนังสือวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม. กรุงเทพมหานคร. หน้า 125-131.


การประชุมวิชาการ :

1. Chantuma P, S Thanisawanyangkura, P. Kasemsap, P. Thaler, and E. Gohet. 2006. Carbohydrate status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis. Proceeding of the KU conference. February 2, 2005.
2. Chantuma P, S Thanisawanyangkura, P. Kasemsap, P. Thaler, and E. Gohet. 2005. Distribution Pattern of Latex Sucrose Content and Concurrent Metabolic Activity at the Trunk Level on Different Tapping Systems and in Latex Production Bark of Hevea brasiliensis. Proceeding of the KU conference. February 2, 2005.
3. Silpi U., P. Chantuma, P. Kasemsap, P. Thaler, S. Thanisawanyangkura, A. Lacointe, T. Ameglio and E. Gohet. 2004. Spatial Distribution of Sucrose and Metabolic Activity in the Laticiferous Tissue of Three Hevea brasiliensis Clones : Effects of Tapping and Ethephon Stimulation at Trunk Scale. The International IRRDB Conference. Khunming, China.
4. Sangsing K., P. Kasemsap, S. Thanisawanyangkura, K. Sangkhasila, E. Gohet, P. Thaler, H. Cochard and H. Sinoquet. 2004. Carbon and Plant Water Status in Relation to Water Stress of Rubber. The International IRRDB Conference. Khunming, China.
5. Herve Sinoquet, J. Phattaralerphong, P. Kasemsap, and S. Thanisawanyangkura. 2004. Light and carbon acquisition partitioning between flushes of two-year-old mango trees. 4th International workshop on functional-structural plant models, (ed. C. Godin et al), pp. 146-149. Montpellier: UMR Cirad-Cnrs-Ephe-Inra-Inria-Universit้ de Montpellier II (AMAP).
6. Silpi U., Lacointe A., Chantuma A., Gohet E., Kasemsap P., Thaler P., Thanisawanyangkura S., Am?glio T., 2003 - How does latex exploitation affect radial growth of Hevea brasiliensis Muell. Arg.: A dynamic study at seasonal scale. Meeting YITC-MICHELIN-INRA Jinghong, Xishuangbanna, Yunnan (China) 23-24 September 2003, (communication orale).
7. Herve Sinoquet, P. Kasemsap, and S. Thanisawanyangkura. 2001. Light and carbon acquisition partitioning between flushes of two-year-old mango. Presented at the 3rd International Workshop on Functional-Structural Tree and Stand Models. Montreal, Canada 27-29 September 2001.
8. Satakhun, D., and P. Kasemsap. 1999. Influence of light and leaf age on cotton leaf net photosynthesis. The 37th Kasetsart University Annual Conference, 3-5 February, 1999. (1999); 27-33.
9. Kasemsap, P., and Y. Crozat.1998. Response of cotton leaf photosynthesis to its light environment. Proc. 1998 Beltwide Cotton Conference, January 5-9, San Diego, USA. P.1439-1442.
10. Crozat, Y., and P. Kasemsap, 1998. Monitoring the growth of cotton grown in low density in the humid/subhumid tropics. Proc. 1998 Beltwide Cotton Conference, January 5-9, San Diego, USA. P.1730-1733.
11. Thanisawanyangkura, S., H. Sinoquet, and P. Kasemsap. 1998. Modeling light interception and photosynthesis in cotton. Proc. 1998 Beltwide Cotton Conference, January 5-9, San Diego, USA. P.1469-1472.
12. Kasemsap, P., Y. Crozat. 1997. Cotton physiology in humid and sub-humid tropics : implication for crop management. Presented at the ‘Regional Conference and Workshop on Cotton Research and Development in South-East Asia and The Third National Cotton Conference’. October 27-29. Wiang Inn Hotel. Chiang Rai.
13. Sinoquet, H., S. Thanisawanyangkura, and P. Kasemsap. 1997. Using 3D digitising and image software for estimating light interception in cotton. Presented at the ‘Regional Conference and Workshop on Cotton Research and Development in South-East Asia and The Third National Cotton Conference’. October 27-29. Wiang Inn Hotel. Chiang Rai.
14. Saimaneerat, A., A. Pookpakdi, Y. Crozat, and P. Kasemsap. 1997. Effects of water deficit on growth and yield of cotton cultivar Si Samrong 60. Presented at the ‘Regional Conference and Workshop on Cotton Research and Development in South-East Asia and The Third National Cotton Conference’. October 27-29. Wiang Inn Hotel. Chiang Rai.
15. Kasemsap, P., Y. Crozat, and D. Satakun. 1997. Influence of position on the relationship between age and net photosynthetic rate of cotton leaf. Proceeding of the 1997 Beltwide Cotton Conferences, January 6-10, New Orleans, Louisiana, USA p.1427-1431.
16. Crozat, Y., P. Kasemsap, and V. Judais. 1997. Survival of cotton fruiting forms after a temporary light reduction as affected by fruit age and plant structure. Proceeding of the 1997 Beltwide Cotton Conferences, January 6-10, New Orleans, Louisiana, USA. P.1432-1435.
17. Kasemsap, P., and Y. Crozat. 1996. Plant monitoring techniques for cotton crop management. Presented at the Second National Cotton Conference. April 3-5. Pittsanulok, Thailand.
18. Crozat, Y., and P. Kasemsap. 1995. Effects of sequential light reductions on fruiting, fruit survival and boll distribution of cotton. Proceeding of DORAS DAY Conference. April 4. Kasetsart University.
19. Crozat, Y., P. Kasemsap, and V. Judais. 1994. Understanding the causes of limitations of seed-cotton yields in farmers fields: synergy between on-farm and on-station research. Proceeding of the Regional Cotton Conference. October 26-28. Vientiane, Lao RDP.
20. สมศรี เอี่ยมสอาด พูนทรัพย์ สืบมา เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร. 2548. การประเมินพื้นที่ใบของไม้ประดับเขตร้อน 10 ชนิด โดยใช้ความกว้างและความยาวของใบ. การประชุมพืชสวนแห่งชาติ. เมษายน 2548.
21. พรพรรณ อุณาศรี พูนทรัพย์ สืบมา เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ Herve’Sinoquet พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร. 2548. การประเมินพื้นที่ใบทั้งต้นของไทรย้อยใบด่าง เหลืองปรีดียาธร และพญาสัตบรรณด้วยภาพถ่ายดิจิตอลและซอฟต์แวร์ Tree Analyser. การประชุมพืชสวนแห่งชาติ. เมษายน 2548
22. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร พูนพิภพ เกษมทรัพย์ จิตรฤทัย ชูมาก พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. 2543. การแบ่งสรรการรับแสงและการสังเคราะห์แสงของเรือนพุ่มถั่วเขียว. รายงานการประชุมวิชาการถั่วเขียวแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 18-20 มกราคม พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม. หน้า 63-72.
23. แอนนา สายมณีรัตน์ อภิพรรณ พุกภักดี พูนพิภพ เกษมทรัพย์ Yves Crozat. 2540. ผลกระทบของการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540. กรุงเทพมหานคร
24. สมใจ โควสุรัตน์ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ พูนพิภพ เกษมทรัพย์ Doo Hwan Kim. 2540. ผลของยีนควบคุมลักษณะหลายใบย่อยต่อลักษณะทางสรีรวิทยา. รายงานการประชุมทางวิชาการถั่วเขียวแห่งชาติ ครั้งที่ 7. วันที่ 2-4 ธันวาคม 2540. พิษณุโลก. 88-99.
25. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร พูนพิภพ เกษมทรัพย์ สมใจ โควสุรัตน์ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ Herve Sinoquet. 2540. การศึกษาลักษณะเรือนพุ่มและการรับแสงของถั่วเขียว. รายงานการประชุมทางวิชาการถั่วเขียวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2540. พิษณุโลก. 100-113.
26. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ สมเพียร เกษมทรัพย์ กัญญารัตน์ เจียมวรกุลชัย. 2539. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหายใจ อายุ และปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบแก้ว. รายงานการประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2539. โรงแรมดวงตะวัน. เชียงใหม่. หน้า 188-195.
27. พูนทรัพย์ สืบมา สมเพียร เกษมทรัพย์ พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2539. อิทธิพลของแสงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ อัตราการสังเคราะห์แสง และอัตราการหายใจของไทรยอดทอง. รายงานการประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2539. โรงแรมดวงตะวัน. เชียงใหม่. หน้า 136-146.
28. กัญญารัตน์ เจียมวรกุลชัย สมเพียร เกษมทรัพย์ พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2539. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหายใจ อายุ และปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบแก้ว ใน รายงานการประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติครั้งที่ 2. วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2539. โรงแรมดวงตะวัน. เชียงใหม่, หน้า 188-195.
29. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ สมเพียร เกษมทรัพย์ วรลักษณ์ โชตานนท์ ฉวีวรรณ กฤษณะทรัพย์. 2538. อิทธิพลของความเข้มข้นของกาซคาร์บอนไดออกไซด์ และความเข้มแสง ต่ออัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของไม้ดอกไม้ประดับ. รายงานการประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2538. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา. กรุงเทพมหานคร. หน้า 71-80.
30. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ เจษฎา ภัทรเลอพงษ์ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ เพ็น สายขุนทด. 2537. ความ สัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งใบและอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบมันสำปะหลัง 3 พันธุ์. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32. หน้า 105-113.
31. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รวี เสรฐภักดี เพ็น สายขุนทด เจษฎา ภัทรเลอพงษ์ พัชรียา บุญกอแก้ว. 2537. การประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์จากความเขียวของใบพืชบางชนิดในประเทศไทย. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32. หน้า 114-129.
32. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ เจษฎา ภัทรเลอพงษ์. 2537. อัตราการหายใจของใบถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4 ขณะอยู่ในความมืด. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32. หน้า 361-370.

ตำรา

พูนพิภพ เกษมทรัพย์. 2549. ชีววิทยา 2 : สรีรวิทยาของพืช. โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. พิมพ์ที่บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด. 440 หน้า


ผลงานอื่น ๆ

1. Tantochodok, P., Kasemsap, P., Chanchao, C., Atchoo, C, and Thanaprayotsak, W. 2001. Biology: exams of the international biology olympiad (in Thai). Institute for Promotion of Science and Technology Press, Bangkok.
2. Tantochodok, P., Kasemsap, P., Chanchao, C., and Atchoo, C. 2002. Biology: exams of the international biology olympiad (in Thai). Institute for Promotion of Science and Technology Press, Bangkok.

 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112