ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
Assistant Prof. Dr. Shermarl WONGCHAOCHANT
Ph.D. (Plant Biotechnology)

ห้อง ก. 502 ชั้น 5 ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 0-2579-0308 ต่อ 131
E-mail: agrsmw@ku.ac.th

การศึกษา

2001-2004.....Ph.D. (Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University, Japan

1999–2001....M.A. (Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University, Japan

1994–1998.....B.S. (Agriculture)(HONS.), Chiang Mai University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ดอกไม้ประดับ
ประสบการณ์

2007- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2005-2006 Postdoctoral researcher of Wakayama Industry Promotion Foundation, Wakayama, Japan

2004-2005 R&D Researcher of TS Meritech Co.,Ltd, Yamanashi, Japan

2001-2004 Teaching assistant of College of Agriculture, Osaka Prefecture University, Osaka Japan


งานสอน
01013232 Introduction of Tropical Horticulture
01013332 Tropical Economic Horticulture
01007201วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
01015271 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน
01015471 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
01007431 ไม้ดอก
01007433 วิทยาการกล้วยไม้
01007513 การผลิตพืชสมุนไพร
01007531 สรีรวิทยาของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
01007555 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเกษตร
01007581 Horticultural Seed Production
01007575 เทคโนโลยีอณูพันธุศาสตร์ทางพืชสวน
01007596 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก

งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน

1. การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อฟิวซาเรี่ยมในเมล่อน
2. การศึกษาความสามารถในการผสมตัวเองและการผสมข้ามชนิดของหงส์เหิน
3.
การปรับปรุงพันธุ์พืชกินแมลง
4. การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหงส์เหินโดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์


งานวิจัยตีพิมพ์
Sanjan, S. and S. Wongchaochant. 2013. Breeding of purple chilli to increase yield and fruit anthocyanin content. Agricultural Sci. J. 44 (3) : 229-238.

Wichutawet, K., Taychasinpitak, T., Jompuk, P. and S. Wongchaochant. 2013. Effects of acute gamma irradiation on leaf characteristics of ornamental sweet potato. Agricultural Sci. J. 44(2) : 191-200.

Abebe, T., Wongchaochant, S. and Taychasinpitak T. 2013. Variation in chemical composition and pasting properties of starchs of different potato varieties grown at different location in Amhara region, Ethiopia. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (1) : 166-181.

Abebe T., Wongchaochant, S. and Taychasinpitak T. 2013. Evaluation of specific gravity of potato varieties in Ethiopia as a criterion for determining processing quality. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (1) : 30-41.

 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112