รศ.ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
Associate Professor Dr. Surawit WANNAKRAIROJ
Ph.D. (Horticulture)

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพ 10900

โทร. (02) 579-0308
(02)561-4891
โทรสาร (02) 579-1951
E-mail: agrsuw@ku.ac.th

 

งานวิจัย
1. การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกสกุล Curcuma
เพื่อการส่งออก
2. การส่งออกต้นกล้วยไม้และไม้ประดับทางเรือ
3. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์มะละกอเพื่อผลิตเอนไซม์ปาเปน
4. การเพาะเลี้ยงอับเรณูของมะละกอเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์
5. การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ประเภทแวนด้า
6. การขจัดเชื้อไวรัสจากกล้วยไม้สกุลหวาย โดยใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
7. การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน
8. การปรับสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่งก่อนนำออกปลูก
9. การพัฒนาพันธุ์ส้มต้านทานโรคแคงเกอร์ด้วยพันธุวิศวกรรม
10. การพัฒนาระบบตรวจคัดเซลล์พืชแปลงพันธุ์
11. การศึกษาเอกลักษณ์ทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย
12. การผลิตหน้าว้วให้ปลอดแบคทีเรียด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
13. ผลกระทบและการลดผลกระทบของไวรัสในการผลิตกล้วยไม้ตัดดอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

1. Wondyifraw, T. and S. Wannakrairoj. 2004. Micropropagation of Krawan (Amomum
krervanh
Pierre ex Gagnep). ScienceAsia 30:9-15.
2. Wondyifraw, T. and S. Wannakrairoj. 2004. A micropropagation method for Korarima
(Afromomum corrorima [Braun] Jansen). ScienceAsia 30:1-7.
3. Wannakrairoj, S. 1998. In vitro preservation of Vanda coerulea Giff. protocorm-like bodies.
Kasetsart J. (Nat.Sci.) 32 : 329-332.
4. Wannakrairoj, S. 1997. Clonal micropropagation of Patumma (Curcuma alismatifolia
Gagnep). Kasetsart J. (Nat.Sci.) 31 : 354-357.
5. Wannakrairoj, S. and P. Tanyasonti. 1996. Micronutrient and pH requirements for
micropropagation of monopodial orchids. J. Orchid Soc. India 10 : 13-17.
6. Wannakrairoj, S. and H.Kamemoto. 1990. Histological distribution of anthocyanin in
Anthurium spathes. Hort Sci 25 : 809
7. Wannakrairoj, S. and H. Kamemoto. 1990. Inheritance of purple spathe in Anthurium. J.
Amer. Soc. Hort. Sci. 115 : 169-171.
8. Marutani, M., S. Wannakrairoj and H. Kamemoto. 1988. Chromosome studies on Anthurium
amnicola
and its hybrids. Aroideana 11 (2) : 9-14.
9. Dolecki, G.J., S. Wannakrairoj, R. Lum, G. Wang, H.D. Riley, R. Carlos, A. Wang and T.
Humphreys. 1986. Stage specific expression of a homeo box-containing gene in the non-
segmented sea urchin embryo. EMBO J. 5 : 925-930.

เอกสารประกอบการสอน
1. หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ตำรา
1. ปทุมมาและกระเจียว

วิชาที่สอน
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช
007431 ไม้ดอก
007433 วิทยาการกล้วยไม้
007471 หลักการผสมพันธุ์พืชสวน
007472 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
007498 ปัญหาพิเศษภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112