รศ. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
Associate Professor Thunya TAYCHASINPITAK
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพ 10900

โทร. (02) 579-0308
โทรสาร (02) 579-1951

 

งานวิจัย
1. การผลิตหัวพันธุ์และดอกลิลลี่
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง
3. การใช้สารชะลอการเจริญเติบโตกับไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าสนาม
4. การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก เช่น แพงพวย บานชื่น

ผลงานตีพิมพ์
1. ธนพร ขจรผล และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. 2546. การคัดเลือกพันธุ์แพงพวยฝรั่งแบบบันทึกประวัติในชั่วที่ 4 ถึง 6 เพื่อใช้เป็นไม้กระถาง. ว. วิทย.กษ. 34(4-6): 139-144.
2. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ และมงคล มหาเจริญเกียรติ. 2546. การศึกษาอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของพิทูเนีย. ว. วิทย.กษ. 34(4-6): 169-175.
3. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ และ จารุวรรณ เฮียงมะณี. 2548. การผลิตกุหลาบหนูเป็นไม้ดอกกระถางขนาด 4 นิ้วโดยวิธีการใช้สารพาโคลบิวทราโซลร่วมกับการปลูกต้นพันธุ์. ว. วิทย.กษ. 36(1-2): 5-12.
4. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ พัฒนา สุขประเสริฐ และ ภาณุพงศ์ ศรีอ่อน. 2549. ผลของสารไตรนีซาแพค-เอธิลและแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเข็มเชียงใหม่. ว. วิทย.กษ. 37(2): 175-182.
5.Taychasilpitak, T and B. Manochai. 2003. Use of Growth Retardant on Classic Zinnia (Zinnia angustifolia Kunth) to Make Commercial Pot Plant. Kasetsart J.(Nat. Sci.) 37:243-246.
6. Taychasilpitak, T and P. Taywiya. 2003. Specific Combining Ability of Ornamental Peppers(Capsicum annuum L.) . Kasetsart J.(Nat. Sci.) 37:123-128.


เอกสารประกอบการสอน
1. การจัดการสนามหญ้า
2. การจัดการสนามกอล์ฟ

ตำรา
1. ไม้ดอกในชุดวิชามไม้ดอกไม้ประดับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิชาที่สอน
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช
007431 ไม้ดอก
007435 การจัดการสนามหญ้า
007439 การจัดการหญ้าสนามกอล์ฟ
007471 หลักการผสมพันธุ์พืชสวนภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 0-2561-4891, 0-2579-0308 สายใน 1328, 1330 โทรสาร 0-2579-1951 ต่อ 112